עליית מחירים בתהליך בלימה?

ראה תמונה בגודל מלא מחירי דירות בישראל – האם עליית מחירים בתהליך בלימה?
שלומי שעיה 25/05/2010

עקב עליית מחירים בשוק הדיור מעבר לעלייה ברמת החיים ולהכנסות משקי הבית באזורים רבים בישראל מפרסם המפקח על הבנקים טיוטת הנחיות לתאגידים בנקאיים לשם גיבוש צעדים להקטנת סיכונים  באשראי לדיור
צעד זה שמטרתו לצנן את שוק הדיור יש בו כדי לייקר את עלויות המשכנתא ולירידה בכמות הלוואות משכנתא ועקב כך לירידה בביקוש לדירות

הנחיות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור